This month’s lesson is about shopping. Ms Kawakami is at the butchery.

Kawakam:

Kono gyuuniku sanbyaku-guramu kudasai.

Butcher:

Hai.
Alright.

Kawakami:

Soreto sono butaniku mo.
And give me that pork, too.

Butcher:

Donogurai desu ka?
How many grams?

Kawakami:

Eeto… nihyaku-guramu kudasai.
Well… give me 200 grams.

Butcher:

Hai omataseshimashita.
Here they are.

Kawakami:

Ikura desu ka?
How much is it?

Butcher:

Zenbude kyuu-doru gojissento desu.
It’s 9 dollars and 50 cents.